คาถา Gathas ขอความช่วยเหลือ ทำ การแปลไม่พบ เสร็จ

ในห้อง 'แปลธรรมะเป็นภาษาอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย suvaco, 19 ตุลาคม 2009.

 1. suvaco

  suvaco สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +9
  [FONT=&quot] Best Font-TAHOMA


  คำขอขมาพระรัตนตรัย
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Asking for forgiveness from the Triple Gem[/FONT]
  [FONT=&quot]อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัจจัคคะมา ยะถาพาเล ยะถามุฬเห ยะถา อะกุสะเล เย มะยัง[/FONT]​
  [FONT=&quot]O[FONT=&quot]kāsa accayo no bhante accagamā yathā[/FONT][FONT=&quot]bāle,
  yathā m[/FONT]
  [FONT=&quot]ū[/FONT][FONT=&quot]ḷhe, yathā akusale[/FONT][FONT=&quot]ye mayaṃ[/FONT]
  [/FONT]​
  [FONT=&quot]I take this opportunity of petitioning that whatever offences,
  whether of thought, word, or deed, which I may have committed not in favor of the Buddha, the Doctrine, and the Sangha may be pardoned from this day forth.
  [FONT=&quot].[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]อั[FONT=&quot]กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโย โน ปะฏิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]a[FONT=&quot]karamhā [/FONT][FONT=&quot]evaṃ [/FONT][FONT=&quot]bhante mayaṃ [/FONT][FONT=&quot]accayo no,
  paṭiggaṇhatha[/FONT]
  [FONT=&quot]āyatiṃ [/FONT][FONT=&quot] saṃ va[/FONT][FONT=&quot]reyyā[/FONT][FONT=&quot]mi[/FONT]
  [/FONT]​
  [FONT=&quot]With the stipulation (considering my heedlessness, delusion, and the profanity which has subtly impregnated my mind) that I instill more vigilance and restraint from henceforth.[/FONT]​

  [FONT=&quot]Mahā Namakkāra Pāḷi (Burmese)[/FONT]​
  The Namakkára, with Translation By H. L. ST. BARBE, B.C.S. [1883]
  [FONT=&quot]Namakkára[FONT=&quot] (Sansk. {Sanskrit: nmkhâr}) 'Reverence, worship.' The first stanza is a curious example of archaic punning. This "ekatthá," or tautological repetition, as it is called by the learned author of the "[/FONT][FONT=&quot]Subodhāla[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]kāra,[/FONT][FONT=&quot]" is only permissible when it is desired to express fear, anger, or laudation. It is employed again in the 8th, 9th, and 22nd stanzas.[/FONT][/FONT][FONT=&quot] I may observe that the last five stanzas are evidently the work of a later writer.
  [/FONT] [FONT=&quot]๑[FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สุคตํ สุคตํ เสฎฺฐํ[FONT=&quot], กุสลํกุสลํ ชหํ[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Sugataṃ sugataṃ seṭṭhaṃ, kusalaṃ kusalaṃ jahaṃ
  [/FONT][FONT=&quot]อมตํ อมตํ สนฺตํ[FONT=&quot], อสมํ อสมํ ททํฯ[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Amataṃ amataṃ santaṃ, asamaṃ asamaṃ dadaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]สรณํ สรณํ โลกํ[FONT=&quot], อรณํ อรณํ กรํ[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Saraṇaṃ saraṇaṃ lokaṃ, araṇaṃ araṇaṃ karaṃ
  [/FONT] [FONT=&quot]อภยํ อภยํ ฐานํ[FONT=&quot], นายกํ นายกํ นเมฯ[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Abhayaṃ abhayaṃ ṭhānaṃ, nāyakaṃ nāyakaṃ name.
  [/FONT] [FONT=&quot]I incline my head in praise of the Lord Buddha the auspicious one who walks in the right path supreme of beings who has left all states of merit and demerit who is freed from death and is the nectar (of righteousness) without passion peerless and giver of the peerless gift the refuge and remembrancer of mankind: sinless himself and causing sinlessness all secure and guiding to the abode of security.


  [/FONT] [FONT=&quot]2[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] ๒.[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]นยนสุภคกายงฺคํ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Nayanasubhagakāyaṅgaṃ,
  [/FONT] [FONT=&quot]มธุรวรสโรเปตํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Madhuravarasaropetaṃ
  [/FONT] [FONT=&quot]อมิตคุณคณาธารํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Amitaguṇagaṇādhāraṃ,
  [/FONT] [FONT=&quot]ทสพลมตุลํ วเนฺทฯ
  [/FONT] [FONT=&quot]Dasabalamatulaṃ vande.
  [/FONT] [FONT=&quot]I venerate the incomparable Buddha, with limbs and body lovely to the eye[/FONT][FONT=&quot], gifted with a voice sweet and noble the stay of a boundless multitude of virtues.
  [/FONT] [FONT=&quot]3[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] ๓.[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โย พุโทฺธ ธิติมาญฺญธารโก[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Yo buddho dhitimāññadhārako,
  [/FONT] [FONT=&quot]สํสาเร อนุโภสิ กายิกํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Saṃsāre anubhosi kāyikaṃ
  [/FONT] [FONT=&quot]ทุกฺขํ เจตสิกญฺจ โลกโต[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Dukkhaṃ cetasikañca lokato,
  [/FONT] [FONT=&quot]ตํ วเนฺท นรเทวมงฺคลํฯ
  [/FONT] [FONT=&quot]Taṃ vande naradevamaṅgalaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore Buddha the blessing of gods and men who is possessed of steadfast knowledge,[/FONT][FONT=&quot] endured for the sake of mankind bodily and mental anguish.

  [/FONT] [FONT=&quot]4[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] ๔[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]พาตฺติํสติลกฺขณจิตฺรเทหํ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Bāttiṃsatilakkhaṇacitradehaṃ,
  [/FONT] [FONT=&quot]เทหชฺชุตินิคฺคตปชฺชลนฺตํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Dehajjutiniggatapajjalantaṃ
  [/FONT] [FONT=&quot]ปญฺญาธิติสีลคุโณฆวินฺทํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Paññādhitisīlaguṇoghavindaṃ,
  [/FONT] [FONT=&quot]วเนฺท มุนิมนฺติมชาติยุตฺตํฯ
  [/FONT] [FONT=&quot]Vande munimantimajātiyuttaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore the Sage who has reached his final birth: who
  [/FONT] [FONT=&quot][1. The commentary translates this as "speaking good words." I can find no trace of this meaning.
  [/FONT] [FONT=&quot]2. Cf. lokavidu.]
  [/FONT] [FONT=&quot]p. 217[FONT=&quot] has a body adorned with the 32 divine marks and radiant with emanations of light: who is endued with wisdom, fortitude, piety--a flood, in fine, of graces.[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]5[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๕[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ปาโตทยํ พาลทิวากรํว
  [/FONT] [FONT=&quot]Pātodayaṃ bāladivākaraṃva,
  [/FONT] [FONT=&quot]มเชฺฌ ยตีนํ ลลิตํ สิรีหิ
  [/FONT] [FONT=&quot]Majjhe yatīnaṃ lalitaṃ sirīhi
  [/FONT] [FONT=&quot]ปุณฺณินฺทุสงฺกาสมุขํ อเนชํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Puṇṇindusaṅkāsamukhaṃ anejaṃ,
  [/FONT] [FONT=&quot]วนฺทามิ สพฺพญฺญุมหํ มุนินฺทํฯ
  [/FONT] [FONT=&quot]Vandāmi sabbaññumahaṃ munindaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore the omniscient Lord of sages, with a face resembling the full moon,[/FONT][FONT=&quot] beauteous with splendour in the midst of his monks, like the guardian sun at the early dawn.
  [/FONT] [FONT=&quot]6[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๖[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อุเปตปุโญฺญ วรโพธิมูเล[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Upetapuñño varabodhimūle,
  [/FONT] [FONT=&quot]สเสนมารํ สุคโต ชินิตฺวา
  [/FONT] [FONT=&quot]Sasenamāraṃ sugato jinitvā
  [/FONT] [FONT=&quot]อโพชฺฌิ โพธิํ อรุโณทยมฺหิ
  [/FONT] [FONT=&quot]Abojjhi bodhi[FONT=&quot]ṃ[/FONT][FONT=&quot] aruṇodayamhi,[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]นมามิ ตํ มารชินํ อภงฺคํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Namāmi taṃ mārajinaṃ abhaṅgaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]I revere the invincible, the conqueror of Mára the Buddha who,
  endued with merit at the
  [/FONT][FONT=&quot] foot of the noble Bodhi tree, subdued Mára with his army, and enjoyed perfect knowledge at the rise of dawn.

  [/FONT] [FONT=&quot]7[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๗[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ราคาทิเฉทามลญาณขคฺคํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Rāgādichedāmalañāṇakhaggaṃ,
  [/FONT] [FONT=&quot]สตีสมญฺญาผลกาภิคาหํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Satīsamaññāphalakābhigāhaṃ
  [/FONT] [FONT=&quot]สีโลฆลงฺการวิภูสิตํ ตํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Sīloghalaṅkāravibhūsitaṃ taṃ,
  [/FONT] [FONT=&quot]นมามิภิญฺญาวรมิทฺธุเปตํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Namāmibhiññāvaramiddhupetaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]I revere the being possessed of the miracle of transcendent wisdom, with the sword of spotless knowledge that cleaves asunder passion, holding the shield named reflection and adorned with the ornaments of a crowd of virtues.

  [/FONT] [FONT=&quot]8[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๘[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ทยาลยํ สพฺพธิ ทุกฺกรํ กรํ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Dayālayaṃ sabbadhi dukkaraṃ karaṃ,
  [/FONT] [FONT=&quot]ภวณฺณวาติกฺกมมคฺคตํ คตํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Bhavaṇṇavātikkamamaggataṃ gataṃ
  [/FONT] [FONT=&quot]ติโลกนาถํ สุสมาหิตํ หิตํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Tilokanāthaṃ susamāhitaṃ hitaṃ,
  [/FONT] [FONT=&quot]สมนฺตจกฺขุํ ปณมามิ ตํมิตํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Samantacakkhuṃ paṇamāmi taṃmitaṃ
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore the all-seeing infinite one, the abode of mercy who in each existence has overcome difficulties and who after crossing the ocean of life has reached perfection Lord of three worlds, the friend endowed with exquisite beauty

  [/FONT][FONT=&quot]9[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๙[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ตหิํ ตหิํ ปารมิสญฺจยํ จยํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Tahiṃ tahiṃ pāramisañcayaṃ cayaṃ
  [/FONT] [FONT=&quot]คตํ คตํ สพฺภิ สุขปฺปทํ ปทํ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Gataṃ gataṃ sabbhi sukhappadaṃ padaṃ
  [/FONT] [FONT=&quot]นรานรานํ สุขสมฺภวํ ภวํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Narānarānaṃ sukhasambhavaṃ bhavaṃ,
  [/FONT] [FONT=&quot]นมานมานํ ชินปุงฺควํ ควํ
  [/FONT] [FONT=&quot]Namānamānaṃ jinapuṅgavaṃ gavaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore the overcomer of irreverent fools, who has accumulated a store of perfection in each existence,[/FONT][FONT=&quot] who bestows the bliss reached only by the good, and has become the cause of happiness of all mankind.
  [/FONT]
  [FONT=&quot]10[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๑๐[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]มคฺคงฺคนาวํ มุนิทกฺขนาวิโก
  [/FONT] [FONT=&quot]Maggaṅganāvaṃ munidakkhanāviko,
  [/FONT] [FONT=&quot]อีหาผิยํ ญาณกเรน คาหโก[FONT=&quot][/FONT] [/FONT] [FONT=&quot]Īhāphiyaṃ ñāṇakarena gāhako
  [/FONT] [FONT=&quot]อารุยฺห โย ตาย พหู ภวณฺณวา[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Āruyha yo tāya bahū bhavaṇṇavā,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ตาเรสิ ตํ พุทฺธมฆปฺปหํ นเมฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Tāresi taṃ buddhamaghappahaṃ name.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore the Buddha dissipator of suffering the sage who like a skilful mariner, grasping the rudder of exertion with the hand of knowledge, has embarked on the vessel of the eight-fold path, and has with it crossed the manifold sea of existence.[FONT=&quot]

  [/FONT]
  [/FONT][FONT=&quot]11[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๑๑[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สมติํสติปารมิสมฺภรณํ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Samatiṃsatipāramisambharaṇaṃ,
  [/FONT] [FONT=&quot]วรโพธิทุเม จตุสจฺจทสํ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Varabodhidume catusaccadasaṃ[FONT=&quot][/FONT] [/FONT] [FONT=&quot]วรมิทฺธิคตํ นรเทวหิตํ[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Varamiddhigataṃ naradevahitaṃ,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ติภวูปสมํ ปณมามิ ชินํฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Tibhavūpasamaṃ paṇamāmi jinaṃ.>
  [/FONT] [FONT=&quot]. I worship the conqueror, the passionless one, friend of gods and men, who bears the whole 33 perfections,[/FONT][FONT=&quot]
  who perceived the four truths beneath the glorious Bodhi Tree and has reached to miraculous power.

  [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]๑๒[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สตปุญฺญชลกฺขณิกํ วิรชํ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Satapuññajalakkhaṇikaṃ virajaṃ,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]คคนูปมธิํ ธิติเมรุสมํ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Gaganūpamadhiṃ dhitimerusamaṃ[FONT=&quot]>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ชลชูปมสีตลสีลยุตํ[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot]>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Jalajūpamasītalasīlayutaṃ,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ปถวีสหนํ ปณมามิ ชินํฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Pathavīsahanaṃ paṇamāmi jinaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]I worship the conqueror supporter of the universe, endowed with religion of lily-like purity, with intellect wide as the firmament and steadfastness like the stern mountain the passionless one with characteristics arising from a hundred virtues.

  [/FONT] [FONT=&quot][1. "namánamána"m jina pu"ngava"m gava"m." The last word is remarkable used in this sense.[/FONT][FONT=&quot]2. Jalaja 'a lily.']
  [/FONT] [FONT=&quot]13[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๑๓[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โย พุโทฺธ สุมติ ทิเว ทิวากโรว[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Yo buddho sumati dive divākarova,[FONT=&quot]>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โสภโนฺต รติชนเน สิลาสนมฺหิ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Sobhanto ratijanane silāsanamhi[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อาสีโน สิวสุขทํ อเทสิ ธมฺมํ[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Āsīno sivasukhadaṃ adesi dhammaṃ,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]เทวานํ ตมสทิสํ นมามิ นิจฺจํฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Devānaṃ tamasadisaṃ namāmi niccaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore perpetually the Buddha incomparable with any deity, who effulgent in his wisdom like the sun at day, seated on the stone<sup>[1]</sup> seat that produces delight, bestowed the law that leads to happiness and beatitude.
  [/FONT][FONT=&quot]14[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] ๑๔.[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โย ปาทปงฺกชมุทุตฺตลราชิเกหิ[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Yo pādapaṅkajamuduttalarājikehi,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โลเกหิ ตีหิวิกเลหิ นิรากุเลหิ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Lokehi tīhivikalehi nirākulehi[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สมฺปาปุเณ นิรุปเมยฺยตเมว นาโถ[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Sampāpuṇe nirupameyyatameva nātho,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ตํ สพฺพโลกมหิตํ อสมํ นมามิฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Taṃ sabbalokamahitaṃ asamaṃ namāmi.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore the unequalled one friend of the whole universe, the leader who with feet lily-soft in skin,[/FONT][FONT=&quot] and marked with lines perfect and clear, has reached the immeasurable void.

  [FONT=&quot][/FONT] [/FONT] [FONT=&quot]15[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๑๕[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]พุทฺธํ นรานรสโมสรณํ ธิตตฺตํ[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Buddhaṃ narānarasamosaraṇaṃ dhitattaṃ,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ปญฺญาปทีปชุติยา วิหตนฺธการํ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Paññāpadīpajutiyā vihatandhakāraṃ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อตฺถาภิกามนรเทวหิตาวหํ ตํ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Atthābhikāmanaradevahitāvahaṃ taṃ,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]วนฺทามิ การุณิกมคฺคมนนฺตญาณํฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Vandāmi kāruṇikamaggamanantañāṇaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]I revere Buddha the compassionate, the supreme, of infinite wisdom, the union of gods and men, the<sup>[2]</sup> firm-minded one, who has destroyed darkness with the splendour of his lamp of wisdom, and who, yearning for their happiness, brings benefits to gods and men.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]16[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๑๖[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อขิลคุณนิธาโน โย มุนิโนฺทปคนฺตฺวา[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Akhilaguṇanidhāno yo munindopagantvā,
  [/FONT] [FONT=&quot]วนมิสิปตนวฺหํ สญฺญตานํ นิเกตํ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Vanamisipatanavhaṃ saññatānaṃ niketaṃ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ตหิมกุสลเฉทํ ธมฺมจกฺกํ ปวโตฺต[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Tahimakusalachedaṃ dhammacakkaṃ pavatto,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ตมตุลมภิกนฺตํ วนฺทเนยฺยํ นมามิฯ
  [/FONT] [FONT=&quot]Tamatulamabhikantaṃ vandaneyyaṃ namāmi.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore the peerless chief of sages, the beauteous one deserving of worship, the receptacle of all the virtues, who having proceeded to the Issipatana forest, the home of ascetics, there started the wheel of the Law which destroys demerit.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]17[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๑๗[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สุจิปริวาริตํ สุรุจิรปฺปภาหิ รตฺตํ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Suciparivāritaṃ surucirappabhāhi rattaṃ,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สิริวิสราลยํ คุปิตมินฺทฺริเยหุเปตํ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Sirivisarālayaṃ gupitamindriyehupetaṃ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]รวิสสิมณฺฑลปฺปภุติลกฺขโณปจิตฺตํ[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Ravisasimaṇḍalappabhutilakkhaṇopacittaṃ,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สุรนรปูชิตํ สุคตมาทรํ นมามิฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Suranarapūjitaṃ sugatamādaraṃ namāmi.
  [/FONT] [FONT=&quot]I affectionately adore the Buddha revered by gods and men, gleaming with resplendent brilliance, amid his bright retinue, the abode and sphere of effulgence, furnished with senses well restrained and an accumulation of marks distinctive of the sun, moon and other planets.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]18[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๑๘[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]มโคฺคฬุเมฺปน มุหปฎิฆาสาทิอุโลฺลลวีจิํ[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Maggoḷumpena muhapaṭighāsādiullolavīci[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สํสาโรฆํ ตริ ตมภยํ ปารปตฺตํ ปชานํ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Saṃsāroghaṃ tari tamabhayaṃ pārapattaṃ pajānaṃ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ตาณํ เลณํ อสมสรณํ เอกติตฺถํ ปติฎฺฐํ[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Tāṇaṃ leṇaṃ asamasaraṇaṃ ekatitthaṃ patiṭṭhaṃ,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ปุญฺญเกฺขตฺตํ ปรมสุขทํ ธมฺมราชํ นมามิฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Puññakkhettaṃ paramasukhadaṃ dhammarājaṃ namāmi.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore the Ruler of Religion, the abode of holiness, giver of supreme bliss, who with the raft of the four paths has crossed the flood of continued existence, billowy with the waves of folly, hate and lust, and has reached the further shore of safety, the home and refuge and haven of mankind.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]19[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๑๙[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]กณฺฑมฺพํมูเล ปรหิตกโร โย มุนิโนฺท นิสิโนฺน[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Kaṇḍambaṃ mūle parahitakaro yo munindo nisinno,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อเจฺฉรํ สีฆํ นยนสุภคํ อากุลณฺณคฺคิชาลํ[FONT=&quot][/FONT][/FONT][FONT=&quot]īghaṃ nayanasubhagaṃ ākulaṇṇaggijālaṃ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ทุชฺชาลทฺธํสํ มุนิภิชหิตํ ปาฎิเหรํ อกาสิ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Dujjāladdhaṃsaṃ munibhijahitaṃ pāṭiheraṃ akāsi,
  [/FONT] [FONT=&quot]วเนฺท ตํ เสฎฺฐํ ปรมรติชํ อิทฺธิธเมฺมหุเปตํฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Vande taṃ seṭṭhaṃ paramaratijaṃ iddhidhammehupetaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore the most excellent chief of sages giver of supreme bliss, who seated at the foot of the Ka.n.da tree swiftly wrought for the benefit of others a miracle unleft by sages (munibhi ajahitam),--the sheen of fire and water undisturbed, marvellous and pleasing to the eye and destroying all false glamour.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]20[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๒๐[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]มุนินฺทโกฺก เยฺวโก ทยุทยรุโณ ญาณวิตฺถิณฺณพิโมฺพ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Munindakko yveko dayudayaruṇo ñāṇavitthiṇṇabimbo,[FONT=&quot][/FONT][/FONT] [FONT=&quot]วิเนยฺยปฺปาโณฆํ กมลกถิตํ ธมฺมรํสีวเรหิ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Vineyyappāṇoghaṃ kamalakathitaṃ dhammaraṃ sīvarehi[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สุโพเธสี สุเทฺธ ติภวกุหเร พฺยาปิตกฺกิตฺตินญฺจ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Subodhesī suddhe tibhavakuhare byāpitakkittinañca,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ติโลเกกจฺจกฺขุํ ทุขมสหนํ ตํ มเหสิํ นมามิฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Tilokekaccakkhuṃ dukhamasahanaṃ taṃ mahesiṃ namāmi.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore the Ruler, the long-suffering one, the single eye of the universe, the sun-chief of sages, the day-spring of compassion, the spacious sphere of wisdom, whose fame permeates
  [/FONT] [FONT=&quot][1. Alluding (says the commentary) to Sakka's throne, the "pa.n.dukambala."
  [/FONT] [FONT=&quot]2. Dhitatta"m.]
  [/FONT] [FONT=&quot]p. 219[FONT=&quot] among all the pure of the three worlds and who with the glorious rays of his religion enlightened those called "the lily" among intelligent creatures.[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]21[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๒๑[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โย ชิโน อเนกชาติยํ สปุตฺตทารมงฺคชีวิตมฺปิ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Yo jino anekajātiyaṃ saputtadāramaṅgajīvitampi,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โพธิเปมโต อลคฺคมานโส อทาสิเยว อตฺถิกสฺส[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Bodhipemato alaggamānaso adāsiyeva atthikassa[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ทานปารมิํ ตโต ปรํ อปูริ สีลปารมาทิกมฺปิ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Dānapāramiṃ tato paraṃ apūri sīlapāramādikampi[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ตาสมิทฺธิโยปยาตมคฺคตํ ตเมกทีปกํ นมามิ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Tāsamiddhiyopayātamaggataṃ tamekadīpakaṃ namāmi.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore the imperial conqueror who from his love of wisdom gave in countless existences with unselfish mind freely to the asker, wife and child and limb and life itself, and fulfilled the perfection of charity besides the other perfections,<sup>[1]</sup> and who from their magic might has reached Transcendency.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]22[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๒๒[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]เทวาเทวาติเทวํ นิธนวปุธรํ มารภงฺคํ อภงฺคํ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Devādevātidevaṃ nidhanavapudharaṃ mārabhaṅgaṃ abhaṅgaṃ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ทีปํ ทีปํ ปชานํ ชยวรสยเน โพธิปตฺตํธิปตฺตํ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Dīpaṃ dīpaṃ pajānaṃ jayavarasayane bodhipattaṃdhipattaṃ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]พฺรหฺมาพฺรหฺมาคตานํ วรคิรกถิกํ ปาปหีนํ ปหีนํ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Brahmābrahmāgatānaṃ varagirakathikaṃ pāpahīnaṃ pahīnaṃ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โลกาโลกาภิรามํ สตตมภินเม ตํ มุนินฺทํ มุนินฺทํฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Lokālokābhirāmaṃ satatamabhiname taṃ munindaṃ munindaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]I adore<sup>[2]</sup> perpetually Buddha chief of sages, the desire of the universe, who has forsaken sin, more divine than all the gods, who have reached their final existence,<sup>[3]</sup> the invincible one who has vanquished Mára, the lamp and shelter of mankind who attained supreme knowledge on the noble couch of victory and announced glorious tidings to the Brahma world.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]23[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๒๓[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]พุโทฺธ นิโคฺรธพิโมฺพ มุทุกรจรโณ พฺรหฺมโฆเสณิชโงฺฆ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Buddho nigrodhabimbo mudukaracaraṇo brahmaghoseṇijaṅgho,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โกสจฺฉาทงฺคชาโต ปุนรปิ สุคโต สุปฺปติฎฺฐิตปาโท[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Kosacchādaṅgajāto punarapi sugato suppatiṭṭhitapādo[FONT=&quot][/FONT] [/FONT] [FONT=&quot]มูโททาตุณฺณโลโม อถมปิ สุคโต พฺรหฺมุชุคฺคตฺตภาโว[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Mūdodātuṇṇalomo athamapi sugato brahmujuggattabhāvo[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]นีลกฺขี ทีฆปณฺหี สุขุมมลฉวี โถมฺยรสคฺคสคฺคี[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Nīlakkhī dīghapaṇhī sukhumamalachavī thomyarasaggasaggī.
  [/FONT] [FONT=&quot]Buddha whose girth is like a banyan tree, who has fair soft hands and feet, the voice of a Brahma, the legs of an antelope, limbs soft as the sheath of a lily-bud whose feet are firmly set, whose hair is soft and white between the eyes (Burm. commentary "like silver"), whose body is straight and erect as the Brahma kings, whose eyes are dark, whose heel is long, whose skin is delicate and whose nerves of sensation meet at the top of his back.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]24[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๒๔[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT] [FONT=&quot]จตฺตาลีสคฺคทโนฺต สมกลปนโช อนฺตรํสปฺปปีโน[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Cattālīsaggadanto samakalapanajo antaraṃsappapīno,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]จเกฺกนงฺกิตปาโท อวิรฬทสโน มารชุสฺสงฺขปาโทฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Cakkenaṅkitapādo aviraḷadasano mārajussaṅkhapādo.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ติฎฺฐโนฺต โนนมโนฺตภยกรมุทุนา ชณฺณุกานามสโนฺต[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Tiṭṭhanto nonamantobhayakaramudunā jaṇṇukānāmasanto,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]วฎฺฎกฺขโนฺธ ชิโน โคตรุณปขุมโก สีหปุพฺพฑฺฒกาโยฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Vaṭṭakkhandho jino gotaruṇapakhumako sīhapubbaḍḍhakāyo.
  [/FONT] [FONT=&quot]Buddha who has forty teeth meeting at the top, even and regular, a back<sup>[4]</sup> rounded and plump, feet characteristically marked, teeth without a cavity, who standing with high instep can, unbending, touch his knees with both his soft hands whose neck is rounded, whose eyelashes are delicate and whose body is like the upper part of a lion.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]25[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๒๕[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สตฺตปฺปีโน จ ทีฆงฺคุลิ มถ สุคโต โลมกูเปกโลโม[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Sattappīno ca dīghaṅguli matha sugato lomakūpekalomo,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สมฺปโนฺนทาตทาโฐ กนกสมตโจ นีลมุทฺธคฺคโลโมฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Sampannodātadāṭho kanakasamataco nīlamuddhaggalomo.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สมฺพุโทฺธ ถูลชิโวฺห อถ สีหหนุโก ชาลิกปฺปาทหโตฺถ[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Sambuddho thūlajivho atha sīhahanuko jālikappādahattho,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]นาโถ อุณฺหีสสีโส อิติคุณสหิตํ ตํ มเหสิํ นมามิฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Nātho uṇhīsasīso itiguṇasahitaṃ taṃ mahesiṃ namāmi.
  [/FONT] [FONT=&quot]Buddha who is plump in the seven parts, whose fingers are long and who has a single hair growing in each hair vesicle, whose canine teeth are white, whose skin is like pure gold, with dark hair on the summit of his head the All-wise whose tongue is large, who has the jaw of a lion, whose feet
  [/FONT] [FONT=&quot][1. The 10 páramis are dána, s[/FONT][FONT=&quot]ī[/FONT][FONT=&quot]la, nikkhama, paññá, viriya, khanti, sacca, adhi.t.thána, mettá, upekkhá.
  [/FONT] [FONT=&quot]2. satisam.
  [/FONT] [FONT=&quot]3. nidhana vapu dhara"m.
  [/FONT] [FONT=&quot]4. antara"m sappap[/FONT][FONT=&quot]ī[/FONT][FONT=&quot]no.
  [/FONT] [FONT=&quot]5. i.e. can reach from its looseness from right to left ear.
  [/FONT] [FONT=&quot]The Burmese commentary explains this attribute as meaning that his tongue can cover his forehead and touch his hair.]
  [/FONT] [FONT=&quot]p. 220[FONT=&quot] and hands are like a buckler, whose head is crested him I adore, the ruler gifted with all these characteristics.[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]26[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๒๖[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]พุโทฺธพุโทฺธติโฆโส อติทุลภตโร กา กถา พุทฺธภาโว[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Buddhobuddhotighoso atidulabhataro kā kathā buddhabhāvo,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โลเก ตสฺมา วิภาวี วิวิธหิตสุขํ สาธโว ปตฺถยนฺตาฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Loke tasmā vibhāvī vividhahitasukhaṃ sādhavo patthayantā.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อิฎฺฐํ อตฺถํ วหนฺตํ สุรนรมหิตํ นิพฺภยํ ทกฺขิเณยฺยํ[FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Iṭṭhaṃ atthaṃ vahantaṃ suranaramahitaṃ nibbhayaṃ dakkhiṇeyyaṃ,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โลกานํ นนฺทิวฑฺฒํ ทสพลมสมํ ตํ นมสฺสนฺตุ นิจฺจํฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Lokānaṃ nandivaḍḍhaṃ dasabalamasamaṃ taṃ namassantu niccaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]In this world it is difficult to hear "Buddha" "Buddha" even as an address what then shall be said of the state of a Buddha? Let the wise and virtuous therefore among men who desire the various forms of happiness adore continually the peerless Buddha, who increases the joy of the universe, who is all secure and worthy of oblations, worshipped of gods and men and accomplishing each man's desire.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]27[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๒๗[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ปุเญฺญเนเตน โสหํ นิปุณมติ สโต สมฺปราเย จ ติโตฺต[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Puññenetena sohaṃ nipuṇamati sato samparāye ca titto,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ทโกฺข ทิฎฺฐุชฺชุปโญฺญ อวิกลวีริโย โภควา สํวิภาคีฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Dakkho diṭṭhujjupañño avikalavīriyo bhogavā saṃvibhāgī.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ติโกฺข สูโร ธิตโตฺต สปรหิตจโร ทีฆชีวี อโรโค[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Tikkho sūro dhitatto saparahitacaro dīghajīvī arogo,[FONT=&quot][/FONT] [/FONT] [FONT=&quot]ธโญฺญ วโณฺณ ยสสฺสี อติพลวธโร กิตฺติมา ขนฺตุเปโตฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Dhañño vaṇṇo yasassī atibalavadharo kittimā khantupeto.
  [/FONT] [FONT=&quot]By virtue of this panegyric may I in the future be subtle-minded and intelligent, content and clever, of far-seeing wisdom and of unfailing vigour, prosperous and generous, acute and courageous, firm-minded, helpful to myself and others, long-lived and healthy, wealthy and handsome, famous and valiant, renowned and endowed with patience.
  [/FONT] [FONT=&quot]28[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๒๘[/FONT][FONT=&quot].o[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สโทฺธ ทาตงฺคุเปโต ปรมสิริธโร ทิฎฺฐธเมฺม วิรโตฺต[FONT=&quot],[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Saddho dātaṅgupeto paramasiridharo diṭṭhadhamme viratto,[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ลชฺชี กลฺยาณมิโตฺต อภิรตกุสโล ปญฺจสีลาทิรโกฺขฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Lajjī kalyāṇamitto abhiratakusalo pañcasīlādirakkho.[FONT=&quot][/FONT][/FONT] [FONT=&quot]อปฺปิโจฺฉ อปฺปโกโธ อติวุชุหทโย อิทฺธิมา อปฺปเมโยฺย[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Appiccho appakodho ativujuhadayo iddhimā appameyyo,
  [/FONT] [FONT=&quot]ปาสํโส เปมวาโจ สุชนคุณวิทู มามโก โส ภเวยฺยํฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Pāsaṃso pemavāco sujanaguṇavidū māmako so bhaveyyaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]Moreover may I be faithful and charitable, of pre-eminent fame, compassionate and unselfish, modest and with virtuous friends, delighting in works of merit, observant of the five duties of religion, wanting little and slow to wrath of upright heart and possessed of supernatural power gaining infinite praise, pleasant in speech, amiable and recognizing the virtues of others.
  [/FONT] [FONT=&quot]29[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๒๙[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Itthaṃ asaṅkhaye nātha, guṇe lakkhaṇadīpite
  [/FONT] [FONT=&quot]อิตฺถํ อสงฺขเย นาถ[FONT=&quot], คุเณ ลกฺขณทีปิเต[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Gāthāsu sūcakāsveka, gāthampi sarate budho.
  [/FONT] [FONT=&quot]คาถาสุ สูจกาเสฺวก[FONT=&quot], คาถมฺปิ สรเต พุโธฯ[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]the wise man call to mind but one among these stanzas which reveal the characteristic qualities of the Buddha.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]30[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๓๐[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]จตุราปายมุโตฺต โส[FONT=&quot], สาธกตฺถทฺวยสฺส จ[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Caturāpāyamutto so, sādhakatthadvayassa ca[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]หตูปทฺทวชาโล จ[FONT=&quot], ลาภี หิตสุขสฺส จฯ[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Hatūpaddavajālo ca, lābhī hitasukhassa ca.
  [/FONT] [FONT=&quot]He will then escape the four states of purgatory and obtain happiness in both worlds he will break through the web of adversity and obtain pleasure and happiness.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]31[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๓๑[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อธิโป นรเทวานํ[FONT=&quot], จตุทีปิสฺสโรปิ วา[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Adhipo naradevānaṃ, catudīpissaropi vā[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ภเวยฺย อนฺติเม เทเห[FONT=&quot], ตมญฺญํ เสตฉตฺตกํฯ[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Bhaveyya antime dehe, tamaññaṃ setachattakaṃ.
  [/FONT] [FONT=&quot]32[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]๓๒[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]าวนายานมารุยฺห[FONT=&quot], สมเมสฺสติ สุพฺพโต[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Bhāvanāyānamāruyha, samamessati subbato[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อิมสฺมิํ อตฺตภาเวปิ[FONT=&quot], อโรโค ทีฆชีวิโกฯ[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Imasmiṃ attabhāvepi, arogo dīghajīviko.
  [/FONT] [FONT=&quot]33[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] ๓๓.[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ปูชิโต สพฺพโลเกหิ[FONT=&quot], ภาวนาภิรตีมโน[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Pūjito sabbalokehi, bhāvanābhiratīmano[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ชนปฺปิโย มนาโป จ[FONT=&quot], กา กถาขิลธารเณฯ[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Janappiyo manāpo ca, kā kathākhiladhāraṇe.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]นมกฺการปาฬิ นิฎฺฐิตาฯ[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Namakkārapāḷi niṭṭhitā.
  [/FONT] [FONT=&quot]He will obtain sovereignty over gods and men and the lordship of the four great islands and in his last existence having mounted the chariot of meditation, bearing the white umbrella of an Arahat, he will reach Nirvá.na. In this existence also he will be healthy and long lived and universally respected, taking delight in meditation, beloved of men, and amiable what then shall be said of one who remembers the whole series of stanzas?[FONT=&quot]


  [/FONT]
  [/FONT][FONT=&quot]Accharā Gāthā[FONT=&quot] The Nymphs’Verse[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อุชุโก นาม โส มคฺโค อภยา นาม สา ทิสา[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ทางนั้นชื่อว่าเป็นทางตรง ทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัย[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Ujuko nāma so maggo Abhayā nāma sā disā,[FONT=&quot] [/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]The path is called “civility” “Without danger or fear” is the destination
  [/FONT] [FONT=&quot]รโถ อกุชฺชโน นาม[FONT=&quot]ธมฺมจกฺเกหิ สํยุโต[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]รถชื่อว่าไม่มีเสียงดัง ประกอบด้วยล้อคือธรรม[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Ratho akūjano nāma Dhammacakkehi saṃyuto.[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]The carriage is called “silent,” Accompanied by the Eye of Dhamma.
  [/FONT] [FONT=&quot]หิริ ตสฺส อปาลมฺโพ[FONT=&quot]สตสฺส ปริวารนํ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]หิริเป็นฝาของรถนั้น สติเป็นเกราะกั้นของรถนั้น[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Hirī tassa apālambo Satyassa parivāraṇaṃ,[FONT=&quot] [/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Conscience is the brake, And mindfulness like armoured upholstery
  [/FONT] [FONT=&quot]ธมฺมาหํ สารถึ พฺรูมิ[FONT=&quot]สมฺมาทิฏฺฐิปุเร ชวํ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]เรากล่าวธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้าว่าเป็นสารถี[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Dhammā’haṃ sārathiṃ brūmi Sammādiṭṭhi-pure javaṃ.[FONT=&quot] [/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]I call Dhamma, “the driver,”And right view draws the vehicle
  [/FONT] [FONT=&quot]ยานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใด จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม
  [/FONT] [FONT=&quot]Yassa etādisaṃ yānaṃ Itthiyā purisassa vā,[FONT=&quot] [/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]And whether it be a woman, Or whether it be a man,
  [/FONT] [FONT=&quot]ส เว เอเตน ยาเนน[FONT=&quot]นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]" เขาย่อมไปนิพพานด้วยยานนี้แหละ"[FONT=&quot][/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Sa ve etena yānena Nibbānass’eva santike.[FONT=&quot] [/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Whoever travels by this carriage Shall draw close to extinction of longing  [/FONT]
  [FONT=&quot]โมกขุปายะคาถา[FONT=&quot][/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]Mokkhupāyagathā [FONT=&quot]The way to freedom<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]King Rāma the Fourth, Mahāmongkut, 19th c.[FONT=&quot]Syam<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]สัพพะวัตถุตตะมัง นัตฺวา พุทธะธัมมะคะณัตตะยัง[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]sabbavatthuttamaṃ natvā Buddha dhammaga[FONT=&quot]ṇattaya[/FONT][FONT=&quot]ṃ<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]เชคุจฉะกายะมัจจานัง โมกขุปายัง วะทามิหัง[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]Jegucchakāyamaccānaṃ mokkhupāyaṃ vadāmihaṃ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]ปาฏิโมกขัง ปูเรตัพพัง อะโถ อินทฺริยะสังวะโร[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]Pāṭimokkhā[FONT=&quot]ṃ p[/FONT][FONT=&quot]ū[/FONT][FONT=&quot]retabbaṃ atho indriyasaṃvaro<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]อาชีวัสสะ อะโถ สุทธิ อะโถ ปัจจะยะนิสสิตัง[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]Ājīvassa atho suddhi atho paccayanissitaṃ<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]จาตุปาริสุทธิสีลัง กาตัพพัง วะ สุนิมมะลัง[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]catup[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]risuddhisīlaṃ k[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]tabbam va sunimmalaṃ<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]กะระณากะระเณเหวะ ภิกขุนา โมกขะเมสินา[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]kara[FONT=&quot]ṇ[/FONT][FONT=&quot]a kara[/FONT][FONT=&quot]ṇ[/FONT][FONT=&quot]eheva bhikkhun[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] mokkhamesin[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]พุทธานุสสะติ เมตตา จะ อะสุภัง มะระณัสสะติ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]buddhanussati mett[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] ca asubhaṃ mara[/FONT][FONT=&quot]ṇ[/FONT][FONT=&quot]assati[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]Recollection of the Buddha, loving-kindness, the foulness of the body, and mindfulness of death<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]อิจจิมา จะตุรารักขา กาตัพพา จะ วิปัสสะนา[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]iccim[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] catur[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]rakkh[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]tabb[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] ca vipassan[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]These four meditations are guardians & means of insight that should be done.<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]วิสุทธะธัมมะสันตาโน อะนุตตะรายะ โพธิยา[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]visuddha-dhamma-sant[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]no anuttar[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]ya bodhiy[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]The Buddha is unfailingly pure. Because of his unexcelled Awakening,<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]โยคะโต จะ ปะโพธา จะ พุทโธ พุทโธติ ญายะเต[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]yogato ca pabodh[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] ca buddho buddhoti ñ[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]yate[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]and because he trains others to awaken, he is known as the Awakened/Awakening One.<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]นะรานะระติรัจฉานะ[FONT=&quot]- เภทา สัตตา สุเขสิโน<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]nar[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]nara tiracch[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]na bhed[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] satt[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] sukhesino[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]All living beings — human, non-human, & animal — who are searching for happiness:<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]สัพเพปิ สุขิโน โหนตุ สุขิตัตตา จะ เขมิโน[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]sabbepi sukhino hontu sukhitatt[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] ca khemino<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]May they all be happy and, through their happiness, secure.<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]เกสะโลมาทิฉะวานัง อะยะเมวะ สะมุสสะโย[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]kesa-lom[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]di-chav[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]naṃ ayameva samussayo[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]This conglomeration of things from dead bodies, like hair of the head & hair of the body:<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]กาโย สัพโพปิ เชคุจโฉ วัณณาทิโต ปะฏิกกุโล[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]k[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]yo sabbopi jeguccho va[/FONT][FONT=&quot]ṇṇā[/FONT][FONT=&quot]dito pa[/FONT][FONT=&quot]ṭ[/FONT][FONT=&quot]ikkulo[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]The body as a whole is disgusting and, with referenceof such things as its colors, unclean.<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]ชีวิตินทฺริยุปัจเฉทะ[FONT=&quot]- สังขาตะมะระณัง สิยา[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Jīvitindiriyupaccheda sa[FONT=&quot]ṅkh[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]ta-mara[/FONT][FONT=&quot]ṇ[/FONT][FONT=&quot]aṃ siy[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]Death, the destruction of the faculty of life, will come to all beings<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]สัพเพสังปีธะ ปาณีนัง ตัญหิ ธุวัง นะ ชีวิตัง[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]sabbesaṃ pīdha pa[FONT=&quot]ṇ[/FONT][FONT=&quot]īnaṃ tañhi dhuvaṃ na jīvitaṃ<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]Death is certain, but life is not.<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]อะวิชชาทีหิ สัมภูตา รูปัญจะ เวทะนา ตะถา[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]avijj[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]dīhi sambhuta rupañca vedan[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] tath[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Ignorance begins with and arises from form and feeling thus<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]อะโถ สัญญา จะ สังขารา วิญญาณัญจาติ ปัญจิเม[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]atho saññ[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] ca sankhar[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] viñña[/FONT][FONT=&quot]ṇā[/FONT][FONT=&quot]nc[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]ti pañcime<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]Furthermore with perception, mental processes and consciousness. These five<o:p></o:p>[/FONT]​
  [FONT=&quot]อุปปัชชันติ นิรุชฌันติ เอวัง หุตฺวา อะภาวะโต[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]uppajjanti nirujjhanti evaṃ hutv[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] abh[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]vato[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]arise and cease, thus having arisen, they pass away.[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]เอเต ธัมมา อะนิจจาถะ ตาวะกาลิกะตาทิโต[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ete Dhamm[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] anicc[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]tha t[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]vak[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]likat[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]dito[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]This Dhamma is not self and further is temporary.[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]ปุนัปปุนัง ปีฬิตัตตา อุปปาเทนะ วะเยนะ จะ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]punappunaṃ pīlitatt[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] upp[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]dena vayena ca[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]เต ทุกขา วะ อะนิจจา เย อะถะ สันตัตตะตาทิโต[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]te dukkh[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] va anicc[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] ye atha santattat[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]dito[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]วะเส อะวัตตะนาเยวะ อัตตะวิปักขะภาวะโต[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]vase avattan[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]yeva attavipakkhabh[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]vato[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]สุญญัตตัสสามิกัตตา จะ เต อะนัตตาติ ญายะเร[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]suññattass[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]mikatt[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] ca te anatt[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]ti ñ[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]yare[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]เอวัง สันเต จะ เต ธัมมา นิพพินทิตัพพะภาวะโต[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]evaṃ sante ca te Dhamm[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] nibbinditabbabh[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]vato<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]ทัฑฒะเคหะสะมาเยวะ อะลัง โมกขัง คะเวสิตุง[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Daḍḍhagehasam[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]yeva alaṃ mokkhaṃ gavesituṃ[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]ปัญจักขันธะมิมัง ทุกขัง ตัณฺหา สะมุทะโย ภะเว[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]pañcakkhandamimaṃ dukkhaṃ tanh[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] samudayo bhave<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]ตัสสา นิโรโธ นิพพานัง มัคโค อัฏฐังคิการิโย[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]tassa nirodha nibb[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]naṃ maggo a[/FONT][FONT=&quot]ṭṭ[/FONT][FONT=&quot]hangikariyo[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]เอตตะกานังปิ ปาฐานัง อัตถัง ญัตฺวา ยะถาระหัง[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]etta k[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]naṃpi p[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]th[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]naṃ atthaṃ natv[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot] yath[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]rahaṃ<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
  [FONT=&quot]ปะฏิปัชเชถะ เมธาวี ปัตตุง สังขาระนิพพุตินติ ฯ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]pa[FONT=&quot]ṭ[/FONT][FONT=&quot]ipajjetha medh[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]vī pattu sa[/FONT][FONT=&quot]ṅ[/FONT][FONT=&quot]kh[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]ranibbutinti[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​  [FONT=&quot]คาราวะคาถา [FONT=&quot]Gārāvagathasutta[/FONT][FONT=&quot]Verses on Respect[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]หันทะ มะยัง คาระวะคาถาโย ภะณามะ เส[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Handa mayaṃ Gāravagathayo bhaṇāma se<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]สัตถุคะรุ ธัมมะคะรุ สังเฆ จะ ติพพะคาระโว[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดา ผู้เคารพหนักแน่นในพระธรรม[FONT=&quot]และผู้มีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Satthugaru dhammagaru saṅghe ca tibbag[FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]ravo<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Deeply reverent towards the Teacher,<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]สมาธิคะรุ อาตาปี[FONT=&quot], สิกขายะ ติพพะคาระโว,[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ผู้มีความเพียรหนักแน่นในสมาธิ มีความเคารพแก่กล้าในไตรสิกขา[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Samādhigaru ātāpī sikkhāya tibbagāravo.<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]reverent towards the Dhamma and Sangha, and the training<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]อัปปะมาทะคะรุ ภิกขุ ปะฏิสันถาระคาระโว[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ผู้เห็นภัยหนักแน่นในความไม่ประมาท มีความเคารพในการปฏิสันถาร[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Appamādagaru bhikkhu, paṭisanthāragāravo[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]reverent towards vigilance and friendly welcomes,[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อะภัพโพ ปะริหานายะ นิพพานัสเสวะ สันติเก[FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ย่อมเป็นผู้ไม่พอเพื่อจะเสื่อมเสีย เป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานโดยแท้แล.[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Abhabbo parihānāya, nibbānasseva santike’’ti.[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]a monk like this cannot fail, for he is the vicinity of extinction of egoism.[/FONT]  [FONT=&quot]ปรมกัลยาณมิตตคาถา
  [/FONT] [FONT=&quot]Kalyāṇamittasuttaṃ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]หันทะ มะยัง ปะระกัลยาณะมิตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Handa mayaṃ parakalyāṇamittagathāyo bhaṇāma se[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อานันโท ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]พระอานนท์ได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Ānando[FONT=&quot] bhagav[/FONT][FONT=&quot]antaṃ eta davoca[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] Bhikkhu [FONT=&quot]ānanda approached me, paid homage to me and sat down to one side and said:[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]อุปัฑฒะมิทัง ภันเต พรัหมะจะริยัสสะยะทิทัง กัลยาณะมิตตะตา[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]upaḍḍhamidaṃ[FONT=&quot]bhante brahmacariyassa’yadidaṃ[/FONT][FONT=&quot]kalyāṇamittatā[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]กัลยาณะ สะหายะตา กัลยาณะ สัมปะวังกะตา ติ,[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]kalyāṇa[FONT=&quot]sah[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]yat[/FONT][FONT=&quot]ā[/FONT][FONT=&quot]kalyāṇa sampavankatā ti[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนผู้แวดล้อมดี[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]นี้เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตแห่งพรหมจรรย์[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] Venerable sir, This is half of leading the holy life,i.e the good friendship good companionship and good comradeship'[FONT=&quot]<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]เอวัง วุตตาหัง เอตะทะโวจะ,[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]evaṃ vuttāhaṃ etadavoca<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]เมื่อพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] when this was said, I (the Lord Buddha) said to the bhikkhu [FONT=&quot]ānanda[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]มา เหวัง อานันทะ,มา เหวัง อานันทะ,สะกะละเมวะ หิทัง อานันทะ พรัหมะจะริยัง[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ยะทิทัง กัลยาณะมิตตะตา กัลยาณะสะหายะตา กัลยาณะสัมปะวังกะตาติ,[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]‘‘Mā hevaṃ, [FONT=&quot]Ā[/FONT][FONT=&quot]nanda, mā hevaṃ, [/FONT][FONT=&quot]Ā[/FONT][FONT=&quot]nanda! Sakalameva hidaṃ, ānanda, brahmacariyaṃ,<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]yadidaṃ – kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatā.ti<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]ดูก่อนอานนท์ เธออย่ากล่าวอย่างนั้น เธออย่ากล่าวอย่างนั้น ดูก่อนอานนท์ ความเป็นผู้มีมิตรดี มื[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สหายดี มีเพื่อนผู้แวดล้อมดี นี้เป็นทั้งหมดของชีวิต แห่งพรหมจรรย์ทีเดียว[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]`Ānanda, dont say that! Ānanda, dont say that! This is the entire holy life:<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]good friendship good companionship and good comradeship'<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]เอวัง โข อานันทะ ภิกขุ กัลยาณะมิตโต กัลยาณะสะหาโย[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]กัลยาณะสัมปะวังโก อะริยัง อัฏฐังคิกัง[FONT=&quot] มัคคัง ภาเวติ,<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]evaṃ[FONT=&quot] kho ānando, bhikkhu kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]kalyāṇasampavaṅko ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti,[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ดูก่อนอานนท์ ภิกษุ (พุทธบริษัท ๔) ผู้มีมิตรดี, มีสหายดี มีเพื่อนแวดล้อมดี<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]ย่อมเจริญในอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มากได้ อย่างนี้แล[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ānanda, When a bhikkhu has good friendship good companions or comrades,<o:p></o:p>
  [/FONT] it is expected that he will develop and cultivate within the noble eightfold path and make much from it.[FONT=&quot]<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]มะมัญหิ อานันทะ กัลยาณะมิตตัง อาคัมมะ,[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Mamañhi, ānanda, kalyāṇamittaṃ āgamma[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ดูก่อนอานนท์ สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดได้อาศัยเรา ( พระพุทธเจ้า)[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]เป็นกัลยาณมิตรแล้ว[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] `and how[FONT=&quot]ānanda, how does the bhikkhu, with good friends, companions or comrades develop and make much of the Noble Eightfold path?[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ชาติธัมมา สัตตา ชาติยา ปะริมุจจันติ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]jātidhammā sattā jātiyā parimuccanti[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ย่อมหลุดพ้นจากความเกิดไปได้,[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]`ānanda, by relying on me as a good friend, beings, subject to birth are released from birth.[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ชะราธัมมา สัตตา ชะรายะ ปะริมุจจันติ,[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]jarādhammā sattā jarāya parimuccanti[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]by relying on me as a good friend beings, subject to ageing are freed from ageing.<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]พยาธิธัมมา สัตตา พยาธิโต ปะริมุจจันติ,[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]byādhidhammā sattā byādhito parimuccanti<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Beings subject to illness, by relying on me as a good friend, are free from illness[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]โสกะปะริเทวะ ทุกขะโทมะนัสสุปายาสะธัมมา สัตตา โสกะปะริเทวะ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ทุกขะโทมะนัส สุปายาเสหิ ปะริมุจจันติ,ติ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā sattā sokaparideva<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]dukkhadomanassupāyāsehi parimuccanti.ti<o:p></o:p>
  [/FONT] [FONT=&quot]สัตว์ทั้งหลายผู้มีความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]มีความคับแค้นเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความโศก ความร่ำไรรำพัน ความ[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]ไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ไปได้ ดังนี้ ด้วยประการฉะนี้ แล.[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  [/FONT] [FONT=&quot]Beings, subject to grief, lament, unpleasantness, displeasure and distress, by relying on me as a good friend, are released from their grief, lament, unpleasantness, displeasure and distress. ānanda, in this manner it should be understood, how good friendships, good associations and comradeship, are the complete holy life.'<o:p></o:p>


  [/FONT] อภิธัมมนิทาน มนต์พิธี - หน้าที่ 45<o:p></o:p>
  ABHIDHAMMA NIDANA<o:p></o:p>
  Dhammasaṅgaṇī-aṭṭhakathā<o:p></o:p>
  Aṭṭhasālinī nāma<o:p></o:p>
  Ganthārambhakathā<o:p></o:p>
  กะรุณา วิยะ สัตเตสุ ปัญญายัสสะ มะเหสิโน<o:p></o:p>
  karuṇā viya sattesu, paññā yassa mahesino.<o:p></o:p>
  เญยยะธัมเมสุ สัพเพสุ ปะวัตติตถะ ยะถารุจิง<o:p></o:p>
  ñeyyadhammesu sabbesu, pavattittha yathāruci.<o:p></o:p>
  พระสัพพัญญูตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้แสวงหาคุณอัน ใหญ่ เป็นไปทั่วในไญยธรรมทั้งปวงตามความพอพระทัย ดุจพระกรุณาที่ทรงแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลาย<o:p></o:p>
  The insightial erudite of omniscience of the Lord Buddha, The Exalted One who searched for the great virtue, is spread relevant through out the dhamma. A metaphor of his great compassion suffused for all beings.<o:p></o:p>
  ทะยายะ ตายะ สัตเตสุ สะมุสสาหิตะมานะโส<o:p></o:p>
  dayāya tāya sattesu, samussāhitamānaso.<o:p></o:p>
  ปาฏิหราวะสานัมหิ วะสันโต ติทะสาละเย<o:p></o:p>
  pāṭihīrāvasānamhi, vasanto tidasālaye.<o:p></o:p>
  พระสัมพุทธะพระองค์ใด มีพระทัยอันความกรุณานั้นให้อุตสาหะขึ้นด้วยดีในสัตว์ทั้งหลาย เมื่อประทับจำพรรษาในดาวดึงส์เทวโลก ในคราวที่แสดงยมกปาฏิหาริย์เสร็จแล้ว<o:p></o:p>
  He is the Exalted One, possessed of great merit and compassion for all beings, reminding us to<o:p></o:p>
  be attentive. After performing the Twin Miracle, he resided in the realm of the Thirty-three Gods<o:p></o:p>
  (Tavatimsa Heaven)throughout the vassa.<o:p></o:p>
  ปาริจฉัตตะกะมูลัมหิ ปัณฑุกัมพะละนามะเก<o:p></o:p>
  pāricchattakamūlamhi, paṇḍukambalanāmake.<o:p></o:p>
  สิลาสะเน สันนิสินโน อาทิจโจวะ ยุคันธะเร<o:p></o:p>
  silāsane sannisinno, ādiccova yugandhare.<o:p></o:p>
  ได้ประทับนั่งบนศิลาอาสน์ ชื่อว่าบัณฑุกัมพล ณ ควงไม้ปาริชาตทรงพระสิริโสภาคย์<o:p></o:p>
  ดุจพระอาทิตย์อุทัยเหนือขุนเขายุคันธร<o:p></o:p>
  Seated above Indra's throne under the Parichatagacharti Tree, like the sun rising above<o:p></o:p>
  Yukanathara Mountain.<o:p></o:p>
  จักกะวาฬะสะหัสเสหิ ทะสะหาคัมมะ สัพพะโส<o:p></o:p>
  cakkavāḷasahassehi, dasahāgamma sabbaso.<o:p></o:p>
  สันนิสินเนนะ เทวานัง คะเณนะ ปะริวาริโต<o:p></o:p>
  sannisinnena devānaṃ, gaṇena parivārito.<o:p></o:p>
  ผู้อันหมู่แห่งเทพเจ้าทั้ง หมื่นจักรวาลได้มาแวดล้อมนั่งประชุมกันสมเด็จ<o:p></o:p>
  พระบรมศาสดาจารย์ได้ทรงทำสันตุสสิตเทพบุตร<o:p></o:p>
  Devas from tens of thousands of universes gathered around the seat of the Exalted One.<o:p></o:p>
  มาตะรัง ปะมุขัง กัต์วา ตัสสา ปัญญายะ เตชะสา<o:p></o:p>
  mātaraṃ pamukhaṃ katvā, tassā paññāya tejasā.<o:p></o:p>
  อะภิธัมมะกะถัง มัคคัง เทวานัง สัมปะวัตตะยิ<o:p></o:p>
  abhidhammakathāmaggaṃ, devānaṃ sampavattayi.
  ซึ่งเคยเป็นพุทธมารดา ให้เป็นประธานแก่หมู่เทพยเจ้าทั้งหลาย แล้วตรัสกถามรรค (ประพันธ์) พระอภิธรรมติด ต่อกันไปตลอดพรรษากาล ด้วยเดชแหพระสัพพัญญุตญาณนั้น.<o:p></o:p>
  The Great Teacher, after appointing Sundusitadevabutara, the one who used to be the Lord<o:p></o:p>
  Buddha's mother, to be the chairperson, elucidated Abhidhammakathamagga, the highest<o:p></o:p>
  doctrine, for all the devas, his erudite.<o:p></o:p>
  ตัสสะ ปาเท นะมัสสิต์วา สัมพุทธัสสะ สิรีมะโต<o:p></o:p>
  ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระยุคลบาท ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระสิริโสภาคย์พระองค์นั้น<o:p></o:p>
  tassa pāde namassitvā, sambuddhassa sirīmato.<o:p></o:p>
  สัทธัมมัญจัสสะ ปูเชต์วา กัต์วา สังฆัสสะ จัญชะลิง<o:p></o:p>
  ขอบูชาพระสัทธรรม และทำอัญชลีต่อพระสงฆ์<o:p></o:p>
  saddhammañcassa pūjetvā, katvā saṅghassa cañjaliṃ.<o:p></o:p>
  I bow low before the feet of the Exalted One, the Elegant One. I worship the True Dhamma and<o:p></o:p>
  pay my respect to the Sangha.<o:p></o:p>
  นิปัจจะการัสเส ตัสสะ กะตัสสะ ระตะนัตตะเย<o:p></o:p>
  ด้วยอานุภาพแห่งการทำความนอบน้อมในพระรัตนตรัย ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วนี้<o:p></o:p>
  nipaccakārassetassa, katassa ratanattaye.<o:p></o:p>
  อานุภาเวนะ โสเสต์วา อันตะราเย อะเสสะโต<o:p></o:p>
  ขออันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นไปโดยมิได้เหลือ.<o:p></o:p>
  ānubhāvena sosetvā, antarāye asesato.<o:p></o:p>
  By the power of my continual respect to the Triple Gem, may all dangers disappear.<o:p></o:p>
  อิติ เม ภาสะมานัสสะ อะภิธัมมะกะถัง อิมัง<o:p></o:p>
  เมื่อข้าพเจ้ากล่าวอยู่ซึ่งพระอภิธรรมกถานี้ด้วยประการฉะนี้<o:p></o:p>
  iti me bhāsamānassa, abhidhammakathaṃ imaṃ.<o:p></o:p>
  When I recite the Abhidhammakathamagga,<o:p></o:p>
  อะวิกขิต์วา นิสาเมถะ ทุลละภา หิ อะยัง กะถา<o:p></o:p>
  ขอสาธุชนทั้งหลายอย่ามีจิตฟุ้งซ่าน จงตั้งใจสดับฟัง เพราะว่ากถานี้หาฟังได้โดยยากแล.<o:p></o:p>
  avikkhittā nisāmetha, dullabhā hi ayaṃ kathā<o:p></o:p>
  may all devotees listen mindfully. May their minds be<o:p></o:p>
  still and may they concentrate. For this doctrine is difficult to come by.<o:p></o:p>
  เอกัง สะมะยัง ภะคะวา เทเวสุ วิหะระติ ตาวะติงเสสุ<o:p></o:p>
  Ekaṃ samayaṃ bhagavā devesu viharati Tāvatiṃsesu<o:p></o:p>
  ปาริจฉัตตะกะมุลัมหิ ปิณฑุกัมพะละสิลายัง<o:p></o:p>
  Pāricchattakamūlamhi paṇḍukambalasilāyaṃ.<o:p></o:p>
  ตัต์ระ โขภะคะวา เทวานัง ตาวะติงสานัง<o:p></o:p>
  Tatra kho bhagavā devānaṃ Tāvatiṃsānaṃ<o:p></o:p>
  ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับจำพรรษา ในดาวดึงส์เทวโลก บนศิลาอาสน์ ชื่อว่า<o:p></o:p>
  บัณฑุกัมพล ณ ควงไม้ปาริชาต ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสอภิธรรมกถาแก่ทวยเทพชั้นดาวดึงส์<o:p></o:p>
  In conclusion, the Exalted One once sat above Indra's throne under the Parichatagacharti tree among the devas in the realm of the Thirty-three Gods<o:p></o:p>
  อะภิธัมมะกะถัง กะเถสิ<o:p></o:p>
  Abhidhammakathaṃ Kathesi .. [Kusalā Dhammā Akuslā Dhammā Abyākatā Dhammā….]<o:p></o:p>
  จิตตะวิภัตติ รูปัญจะ นิกเขโป อัตถะโชตะนา<o:p></o:p>
  Citta vibhattirūpañca nikkhepo atthajotanā:<o:p></o:p>
  คัมภีรัง นิปุณังฐานัง ตัมปิ พุทเธนะ เทสิตัง<o:p></o:p>
  gambhīraṃ nipuṇaṃ ṭhānaṃ tampi buddhena desitaṃ …Nidānakathā<o:p></o:p>
  การตั้งจิตตวิภัติ (การจำแนกจิต) รูปวิภัติ (การจำแนกรูป)ที่แสดงเนื้อความ<o:p></o:p>
  ข้อนั้นมีฐานะละเอียด ลึกซึ้งนัก<o:p></o:p>
  It was there that the Exalted One preached this highest doctrine elucidating the difference of citta and rupa. There, the Exalted One profoundly classified both citta and rupa completely ,with the finest detail.<o:p></o:p>
  ข้อนั้นมีฐานะละเอียด ลึกซึ้งนัก<o:p></o:p>
  It was there that the Exalted One preached this highest doctrine elucidating the difference of citta and rupa. There, the Exalted One profoundly classified both citta and rupa completely ,with the finest detail<  ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะ ชะยะมังคะละวะระทานะคาถา <o:p></o:p>
  Bhūmibalomahārājavarassa Jayamaṅgalavaradānagāthāyo<o:p></o:p>
  บทสวดถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ<o:p></o:p>
  A gathā recited to offer every blessing to His Majesty the King ( of Thailand)<o:p></o:p>
  LEADER:<o:p></o:p>
  Handa mayam bhūmibalo mahārājavarassa jayamaṅgala varadānagāthāyo bhaāma se<o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  ALL :<o:p></o:p>
  ภูมิพะโล มะหาราชา ทัยยานัง รัฏฐะวัฑฒะโน,<o:p></o:p>
  bhūmibalo mahārājā dayyānaṃ raṭṭhavaḍḍhano<o:p></o:p>
  His Majesty, the Great King Bhumipol, is cherished by his people.<o:p></o:p>
  ธัมมิโก ทะสะธัมเมหิ รัชชัง กาเรติ สัพพะทา<o:p></o:p>
  dhammiko dasadhammehi rajjaṃ kāreti sabbadā<o:p></o:p>
  He is a righteous King. He strictly observes the ten moral principles which the king must follow<o:p></o:p>
  while ruling the country.<o:p></o:p>
  ทุกขะโต ทุกขิเต ทัยเย ภะยะโต ภะยะตัชชิเต,<o:p></o:p>
  dukkato dukkhite dayye bhayato bhayatajjite<o:p></o:p>
  He relieves the suffering of his people and helps them out of poverty.<o:p></o:p>
  He helps victims of disaster escape danger.<o:p></o:p>
  สะมุทสาโห ปะโมเจติ มะหาการุญญะเจตะสา,<o:p></o:p>
  samudsāho pamoceti mahākāruññacetasā<o:p></o:p>
  He does his duties diligently and with great compassion.<o:p></o:p>
  เมตโตทะเกนะ โตเสติ, ฆัมเม เทโววะ ภูมิเชฯ<o:p></o:p>
  mettodakena toseti ghamme devova bhūmije<o:p></o:p>
  He helps to refresh his people's heart by showing them his mercy,<o:p></o:p>
  ยัตถะ อัจโจทะกัง โหติ, สะโมกันตัง ปะกุพพะเต,<o:p></o:p>
  yattha accodakaṃ hoti samokantaṃ pakubbate<o:p></o:p>
  as raindrops shower to refresh the land in a drought. He helps reduce water levels in floods, <o:p></o:p>
  ยัญจะ สุกขัง อะโสกัญจะ,ตินตัง โสกัง กะโรติ นัง,<o:p></o:p>
  yañca sukkhaṃ asokañca tintaṃ karoti naṃ<o:p></o:p>
  and he refreshes and fertilizes the lands in droughts.<o:p></o:p>
  ยันตัง ภะชะติ ภูมินโท,สะทุกขัง สะภะยัมปิจะ<o:p></o:p>
  yantaṃ bhajati bhūmindo sadukhaṃ sabhayampi ca<o:p></o:p>
  By the power of our Great King, from our land.<o:p></o:p>
  ตัตถะ ทุกขัง วะ ทุกขีนัง,ขีณัง ตัสสานุภาวะโตฯ<o:p></o:p>
  tattha dukkhaṃ va dukkhīnaṃ khīṇaṃ tassānubhāvato<o:p></o:p>
  suffering and danger will vanish<o:p></o:p>
  กะตังสะ สัพพะกิจจัญจะ,สัพพะวาจา จะ วาจิตา,<o:p></o:p>
  kataṃsa sabbakiccañca sabbavācā ca vācitā<o:p></o:p>
  Whatsoever royal duties he has done as King, whatsoever he has spoken,<o:p></o:p>
  จินติตา สัพพะจินตา จะ,สัพพะเสทา จะ มุจจะเร,<o:p></o:p>
  cintitā sabbacintā ca sabbasedā ca muccare<o:p></o:p>
  whatsoever he has contemplated on and every drop of his sweat,<o:p></o:p>
  สัพพานิ สัพพะทัยยานัง,สุขัตถายะ ปะวัตตะเรฯ<o:p></o:p>
  sabbāni sabbadayyānaṃ sukhatthāya pavattare<o:p></o:p>
  are completely for the well-being of the Thai people<o:p></o:p>
  สัพพะทัยยา อิมาคัมมะ,วิจักขณัง นะริสสะรัง<o:p></o:p>
  sabbadayyā imāgamma vicakkhaṇaṃ narissaraṃ<o:p></o:p>
  Thai people take refuge in the divine power of His Majesty the King, who is full of wisdom. <o:p></o:p>
  สะมัคคา เอกะจิตตา จะ ธัมเมนะ ทัยยะ วัฑฒะเน <o:p></o:p>
  samaggā ekacittā ca dhammena dayya vaḍḍhane<o:p></o:p>
  So that we may help to develop the country harmoniously <o:p></o:p>
  รัฎฐัสสะ เอกะรัชชัญจะ ธัมมะเนตติญจะ รักขะเรฯ <o:p></o:p>
  raṭṭhassa ekarajjañca dhammanettiñca rakkhare<o:p></o:p>
  and may we rightfully protect the independence and tradition of our country.<o:p></o:p>
  อิทิเนโส มะหาราชาทะเวสัตตะติสะมายุโกอีทิเส มังคะเล กาเล<o:p></o:p>
  idineso mahārājā davesattati** samāyuko īdise maṅgale kāle<o:p></o:p>
  Currently, our Great King has turned 81 years of age. <o:p></o:p>
  ** 82 years : TAVESITI SAMAYUKO davesattati** samāyuko<o:p></o:p>
  เทมัสสะ วะระมังคะลัง ระตะนัตตะยานุภาเวนะ,<o:p></o:p>
  demassa varamaṅgalaṃ ratanattayānubhāvena<o:p></o:p>
  In this auspicious occasion, we, the Sangha, offer our blessings to the Great King.<o:p></o:p>
  ระตะนัตตะยะเตชะสา, ยัง สัพพะกุสะลัง กัมมัง,<o:p></o:p>
  ratanattayatejasā yaṃ sabba kusalaṃ kammaṃ<o:p></o:p>
  By the power of the Triple Gem and all the power<o:p></o:p>
  of the meritorious deeds that we, the Sangha, have accumulated, <o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  อัมเหหิ ปะสุตัง สะทา,ยันโน สัพพะปะรัตตัญจะ,<o:p></o:p>
  amhehi pasutaṃ sadā yanno sabbaparattañca<o:p></o:p>
  ภะณิตัง สิทธิทายะกัง, ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ,<o:p></o:p>
  bhaṇitaṃ sidhidāyakaṃ tassa tassānubhāvena<o:p></o:p>
  and by the power of the asservation that we, the Sangha, have cited,<o:p></o:p>
  ภูมิพะโล นะราธิโป, ทีฆายุโก อะโรโค<o:p></o:p>
  Bhūmibalo narādhipo dīghāyuko arogo<o:p></o:p>
  may His Majesty, the King Bhumipol gain longevity and be free from all illness.<o:p></o:p>
  จะ, สุขิโต อะกุโตภะโย,พะลูเปโต สะโต โหตุ,<o:p></o:p>
  ca sukhito akutobhayo balūpeto sato hotu <o:p></o:p>
  May he be happy and free from all dangers. May he be<o:p></o:p>
  healthy and full with firm consciousness.<o:p></o:p>
  สัพพะจินตานะ ปาระคู,จิรัง รัชเช ปะติฏฐาตุ<o:p></o:p>
  sabbacintāna pāragū ciraṃ rajje patiṭṭhātu<o:p></o:p>
  May he achieve all wishes and remain in his throne everafter<o:p></o:p>
  ปะติฏฐา ทัยยะวาสินันติฯ <o:p></o:p>
  patiṭṭhā dayyavāsinanti<o:p></o:p>
  to be a refuge to his subjects.<o:p></o:p>


  Just a sample, Suvaco asks for help in Thai or English to complete translations of some lines of the enclosed gathas . Check! check!
  with Thanks

  ขอความช่วยเหลือ ทำ การแปลเสร็จ


  ขอบคุณมาก
  [FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ตุลาคม 2009

แชร์หน้านี้

Loading...